Self teaching materials

Celkový vývoj: Čo je to?

Vývojový graf, ktorý môžete na stránke eTwinning Live vidieť ako celkový vývoj, je nástroj, ktorý ukazuje, ako ďaleko sa realizátori dostali na svojej ceste programom eTwinning. Cieľom nie je posudzovať, akí dobrí sú realizátori programu eTwinning, ale skôr ukázať, koľko toho už v programe realizovali. Vývojový graf sa dá vnímať ako súčasný stav portfólia aktivít realizátora v rámci programu eTwinning.

Myšlienka je veľmi jednoduchá: systém zaznamenáva ľahko merateľné činnosti realizované v programe eTwinning (registrácia, účasť na projektoch, atď.).

Okrem toho berie vývojový graf do úvahy aj úspešné využitie samovzdelávacích materiálov (pozri ďalej v texte).

 

Činnosti, ktoré môžu používatelia vykonávať v programe eTwinning spadajú do piatich oblastí:

  • Štandard
  • Komunikácia
  • Spolupráca
  • Nadväzovanie kontaktov
  • Kvalita

Cieľom je poskytnúť realizátorom programu eTwinning

  • uznanie za úspechy v programe eTwinning
  • motiváciu presiahnuť základy programu eTwinning

Kde sa nachádza vývojový graf?

Vývojový graf sa nachádza v každom profile. Kliknutím na meno učiteľa získate prístup k jeho celkovému vývoju. Keď v profile ktoréhokoľvek učiteľa kliknete na záložku „Info“, zobrazí sa vám jeho podrobný vývojový graf.

Ako to funguje?

Aby sa vývoj používateľov odrazil na vývojovom grafe, musia sa aktívne zapájať do programu eTwinning (využívať platformu a jej rôzne funkcie). Vývojový graf sa zapĺňa činnosťami, ktoré používateľ realizuje a tieto činnosti zodpovedajú určitému počtu bodov.

Vývoj je možné podporiť 2 typmi činností v každej oblasti:

  • Samovzdelávacie materiály (SVM) – zodpovedajú 30 % z celkového počtu bodov v každej oblasti
  • Využívanie platformy – zodpovedá 70 % z celkového počtu bodov v každej oblasti

Celkový počet sa odráža v percentuálnom vyjadrení celkového vývoja.

Uveďme si ako príklad oblasť Štandardu:

Čo sú to samovzdelávacie materiály (SVM)?
Samovzdelávacie materiály sú k dispozícii zaregistrovaným učiteľom a sú spojené s vývojovým grafom. Samovzdelávacie materiály podporujú vývoj a motivujú učiteľov k tomu, aby sa dôkladnejšie zapájali do všetkých oblastí.


Samovzdelávacie materiály (SVM) sa neustále tvoria. Sú zoskupené do tematických modulov takým spôsobom, že niektoré z nich sa dajú využiť aj ako zdroje na osobných školeniach v rámci národných kurzov zameraných na odbornú prípravu organizovaných národnými podpornými službami (NSS) alebo workshopov zameraných na profesionálny rozvoj. NSS by ich tiež mohli ponúkať prostredníctvom webinárov na platforme eTwinning Live.

Priviesť učiteľov k SVM prostredníctvom ich prepojenia s vývojovým grafom má takú výhodu, že učitelia týmto spôsobom nadobudnú jednotné pochopenie programu eTwinning, zlepší sa kvalita projektov a učitelia získajú lepší prehľad o svojom statuse a úspechoch.

Kde sa o tom môžu učitelia dozvedieť?

Učitelia sa o tom môžu dozvedieť v záložke Pomoc na stránke Samovzdelávacie materiály. Na vývojovej stránke bude aj „pomocný“ text (tam, kde je 5 grafov).